Sisäinen auditointi

Sisäisten auditointien toteuttaminen on paitsi standardien vaatimus, myös oivallinen jatkuvan parantamisen työkalu. Yrityksen prosesseihin ja toimintaan jalkautettu sisäisten auditointien suunnitelma varmistaa tietoisuuden, hyvien käytänteiden ja kehittämiskulttuurin leviämisen koko organisaatioon. Niin ISO 9001-, ISO 14001-, kuin ISO 45001-standardikin velvoittavat yrityksiä tekemään tietyin aikavälein toistuvia sisäisiä auditointeja, joilla se voi määritellä johtamisjärjestelmän olevan organisaatiota koskevien vaatimusten ja standardien mukainen. Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan myös johtamisjärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon tehokkuutta ja jatkuvan parantamisen periaatteiden toteuttamista.

Protect voi auttaa yrityksiä mm. sisäisten auditointien suunnitelmien tekemisessä sekä myös toteuttaa sisäisiä auditointeja yritysten kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Sisäiset auditoinnit on helppo toteuttaa PRO24 Toiminnan arviointi -moduulilla. Samaan sähköiseen järjestelmään voidaan rakentaa yrityksen sisäisten auditointien käytännöt ja seurata määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen tilannetta. Auditoinneista on järjestelmän kautta helppo raportoida eri organisaatiotasoille ja myös ulkopuolisille tahoille.