Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.

Riskien arviointi

Riskien arviointi on osa pelastussuunnitelman laatimista, tavoitteena on löytää toimenpiteitä työympäristön tai kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus valmentaa kiinteistön käyttäjiä turvalliseen poistumiseen onnettomuus- ja uhkatilanteissa. Harjoitukseen osallistuneet ihmiset oppivat tehokkaan poistumisen merkityksen ja osaavat toimia oikein onnettomuustilanteessa. Poistumisharjoitus järjestetään säännöllisesti ja siitä tehdään harjoitusraportti, johon kirjataan onnistumiset sekä kehittämiskohteet.

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 Pelastussuunnitelma -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan myös riskienarvioinnit ja niiden seuranta. Asiakirjaa on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ohjatun päivitystoiminnan avulla. Asiakkaan niin toivoessa, myös asiakirjan ylläpito voidaan ulkoistaa Protectille.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.

Katso myös