Miten laaditaan pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat.

Pelastussuunnitelma laaditaan seuraavien toimijoiden yhteistyönä:

  • rakennuksen omistaja
  • rakennuksen haltija
  • toiminnan harjoittaja tai vuokralainen

Pelastussuunnittelusta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija, jolla on määräysvalta koko rakennuksen asioihin. Jos vaatimus pelastussuunnitelman laatimiselle tulee myös toiminnan luonteesta, on toiminnanharjoittajan syytä laatia oma pelastussuunnitelman, joka täydentää rakennuksen pelastussuunnitelmaa. Rakennuksen haltijan tehtävä on varmistaa, että laaditut pelastussuunnitelmat eivät ole keskenään ristiriidassa.

Pelastussuunnitelma vastaa hyvää turvallisuusjohtamiskäytäntöä, ja sen laatimista on syytä harkita myös silloin, kun lakisääteiset velvoitteet asiakirjan laatimiseen eivät täyty.

Riskien arviointi

Riskien arviointi on osa pelastussuunnitelman laatimista, tavoitteena on löytää toimenpiteitä työympäristön tai kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus valmentaa rakennuksen käyttäjiä turvalliseen poistumiseen onnettomuus- ja uhkatilanteissa. Harjoitukseen osallistuneet ihmiset oppivat tehokkaan poistumisen merkityksen ja osaavat toimia oikein onnettomuustilanteessa. Poistumisharjoitus järjestetään säännöllisesti ja siitä tehdään harjoitusraportti, johon kirjataan onnistumiset sekä kehittämiskohteet.

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 Pelastussuunnitelma -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan myös riskienarvioinnit ja niiden seuranta. Asiakirjaa on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ohjatun päivitystoiminnan avulla. Asiakkaan niin toivoessa, myös asiakirjan ylläpito voidaan ulkoistaa Protectille.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä