Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirja vaaditaan kaikilta työpaikoilta, jotka varastoivat tai käsittelevät palavia nesteitä, palavia kaasuja tai palavia pölyjä. Tyypillisesti tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kemiantehtaat, puusepän- ja huonekalutehtaat, elintarviketehtaat, leipomot, konepajat, ongelmajätelaitokset sekä oppilaitokset, satamat ja korjaamot. Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan työpaikan henkilöturvallisuuden parantamiseksi.

Räjähdyssuojausasiakirjan määritelmät ja turvallisuusvaatimukset ATEX-direktiivin mukaan

ATEX-direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä. Sen lisäksi ATEX-direktiivit yhtenäistävät EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta koskevia määräyksiä sekä tiloissa käytettäville koneille ja laitteille asetettuja vaatimuksia. Ne koskevat palavien nesteiden ja kaasujen lisäksi palavien pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran torjuntaa.

Räjähdyssuojausasiakirjan perustana ovat tiedot työpaikalla käsiteltävistä aineista ja niiden ominaisuuksista. Näiden tietojen pohjalta laaditaan vaarojen arvioinnit ja turvallisuustarkastelut sekä ohjeet kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja paloturvallisuuteen. Räjähdyssuojausasiakirjaa ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa viranomaisille.

Räjähdyssuojausasiakirjan vaatimukset

 • Euroopan yhteisön 94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/EY (työolosuhdedirektiivi)
 • Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä 917/1996
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 198/1996
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003

Räjähdyssuojausasiakirjan hyödyt asiakkaalle

Kattavasta ja asiantuntevasti laaditusta räjähdyssuojausasiakirjasta on asiakkaalle monenlaisia hyötyjä:

 • toimintoja keskittämällä ja vaarallisia toimintoja muuttamalla voidaan vähentää luokiteltuja tiloja
 • räjähdysvaaraa aiheuttavat riskit pienenevät
 • räjähdyssuojaus saadaan jalkautettua tuotantotiloihin
 • henkilöstö tunnistaa räjähdysvaarat ja osaa työskennellä turvallisesti
 • työtilat ovat turvalliset
 • tuotanto on turvattu ja tuotantokatkot vähenevät

Räjähdyssuojausta koskevat palvelumme

 • räjähdysvaaran tunnistaminen ja arviointi
 • räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokittelu
 • laitemäärittelyt tilaluokan vaatimusten mukaan
 • teknisten ja organisatoristen korjaavien toimenpiteiden määrittely
 • tilaluokituspiirrokset
 • Ex-tilamerkinnät
 • ATEX-koulutukset henkilöstön ja vastuuhenkilöiden perehdyttämiseen

Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protectilla räjähdyssuojausasiakirja laaditaan hyödyntämällä PRO24 HSEQ Työpöydät -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan myös riskienarvioinnit ja niiden seuranta. Asiakirjaa on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ohjatun päivitystoiminnan avulla. Asiakkaan niin toivoessa, myös asiakirjan ylläpito voidaan ulkoistaa Protectille.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

 1. Tehdään projektisuunnitelma
 2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
 3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
 4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
 5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.

Tilaa opas räjähdyssuojausasiakirjan laatimisesta ja lue asiantuntijan vinkit.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

 1. Tehdään projektisuunnitelma
 2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan  raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
 3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
 4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
 5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.

Katso myös