Räjähdyssuojausasiakirja

ATEX-direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä. Sen lisäksi ATEX-direktiivit yhtenäistävät EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta koskevia määräyksiä sekä tiloissa käytettäville koneille ja laitteille asetettuja vaatimuksia. Ne koskevat palavien nesteiden ja kaasujen lisäksi palavien pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran torjuntaa. Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan työpaikan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Räjähdyssuojausasiakirja vaaditaan kaikilta työpaikoilta, jotka varastoivat tai käsittelevät palavia nesteitä, palavia kaasuja tai palavia pölyjä. Tyypillisesti tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kemiantehtaat, puusepän- ja huonekalutehtaat, elintarviketehtaat, leipomot, konepajat, ongelmajätelaitokset sekä oppilaitokset, satamat ja korjaamot.

 

Räjähdyssuojausasiakirjan tulee täyttää seuraavat vaatimukset

 • Euroopan yhteisön 94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/EY (työolosuhdedirektiivi)
 • Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä 917/1996
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 198/1996
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003

Kattavasta ja asiantuntevasti laaditusta räjähdyssuojausasiakirjasta on asiakkaalle monenlaisia hyötyjä

 • toimintoja keskittämällä ja vaarallisia toimintoja muuttamalla voidaan vähentää luokiteltuja tiloja
 • räjähdysvaaraa aiheuttavat riskit pienenevät
 • räjähdyssuojaus saadaan jalkautettua tuotantotiloihin
 • henkilöstö tunnistaa räjähdysvaarat ja osaa työskennellä turvallisesti
 • työtilat ovat turvalliset
 • tuotanto on turvattu ja tuotantokatkot vähenevät

Räjähdyssuojausta koskevat palvelumme kattavat esimerkiksi

 • VOC-mittaukset (palavat nesteet ja kaasut)
 • osallistumisen ex-tilojen luokitteluun sekä vaatimusten mukaisten laitteiden hankintaan
 • räjähdyssuojausasiakirjojen laatimisen
  • räjähdysvaaran määrittelyn ja merkityksen arvioinnin
  • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelun räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistiheyden keston perusteella
  • vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin luokitelluissa tiloissa sijaitseville laitteille
  • palavien nesteiden, palavien kaasujen ja palavien pölyjen ominaisuuksien määrittelyn
  • toiminnan ja vaaratilanteiden kuvauksen
  • teknisten ja organisatoristen räjähdyssuojaustoimenpiteiden määrittelyn
  • vanhojen laitteiden riskien arvioinnin
 • työntekijöille annettavan ohjauksen ja tuen, kun asiakas valitsee laitteita ja suojausjärjestelmiä sekä merkitsee räjähdysvaarallisia tiloja
 • tilaluokituspiirrosten laadinnan
 • ATEX-koulutukset henkilöstön ja vastuuhenkilöiden perehdyttämiseen

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 Pelastussuunnitelma -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan myös riskienarvioinnit ja niiden seuranta. Asiakirjaa on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ohjatun päivitystoiminnan avulla. Asiakkaan niin toivoessa, myös asiakirjan ylläpito voidaan ulkoistaa Protectille.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

 1. Tehdään projektisuunnitelma
 2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
 3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
 4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
 5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.

Katso myös