Sisäinen pelastussuunnitelma

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaan laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien toiminnanharjoittajien on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäinen pelastussuunnitelma sisältää selvityksen tuotantolaitoksen alueella suoritettavista onnettomuuden torjuntaa koskevista onnettomuuden torjuntaa koskevista toimenpiteistä.

Ulkoisen pelastussuunnitelman sisällön lisäksi sisäisessä pelastussuunnitelmassa tulee kuvata, miten onnettomuudet rajataan ja hallitaan niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Myös onnettomuuden jälkivahinkojen rajaaminen, korjaaminen ja puhdistaminen ja tulee kuvata yksityiskohtaisesti.

Riskien arviointi

Riskien arviointi on osa sisäinen pelastussuunnitelman laatimista. Sen tavoitteena on ehkäistä ennalta onnettomuuksia ja varmistaa riskienhallintatoimien riittävyys. Toimenpiteillä parannetaan työympäristön tai kiinteistön turvallisuutta, vahinkojen ennaltaehkäisyä ja minimoidaan vahinkokustannuksia.

Yhteistoimintaharjoitus

Yhteistoimintaharjoitus on toiminnanharjoittajan ja pelastustoimen yhteisharjoitus, jossa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus harjoitella etukäteen toimintaa onnettomuustilanteessa. Onnettomuusskenaario valitaan toiminnan riskien mukaan. Harjoitus valmentaa myös kiinteistön käyttäjiä turvalliseen poistumiseen onnettomuus- ja uhkatilanteissa. Harjoitukseen osallistuneet ihmiset oppivat tehokkaan poistumisen merkityksen ja osaavat toimia oikein onnettomuustilanteessa.

Yhteisteistoimintaharjoitus tulee järjestää kolmen vuoden välein, minkä lisäksi toiminnanharjoittajan on hyvä pitää yllä säännöllisiä poistumisharjoituksia. Yhteistoimintaharjoituksen suunnittelu, toteutus ja varsinainnen harjoitus tulee dokumentoida kehitysehdotuksineen.

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 Pelastussuunnitelma -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan myös riskienarvioinnit ja niiden seuranta. Asiakirjaa on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ohjatun päivitystoiminnan avulla. Asiakkaan niin toivoessa, myös asiakirjan ylläpito voidaan ulkoistaa Protectille.

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.