Kemikaaliluettelo

Kemikaalitietojen hallinta

Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Kemikaaliluettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttöturvallisuustiedot. Lisäksi luettelosta tulee käydä ilmi kemikaalien erityistä vaaraa aiheuttavat ominaisuudet ja käyttöturvallisuustiedotteen päiväys. Kemikaaliluetteloon kerätään kaikki työpaikalla käytössä olevat kemikaalit.

Protect auttaa kemikaaliluettelon laadinnassa. Kemikaaliluettelo voidaan toteuttaa sähköisiin järjestelmiin, kuten oma PRO24 -järjestelmämme tai haluttaessa myös perinteisemmin esim. Excel-muodossa. Toteutusalustasta riippumatta Protect auttaa kemikaaliluettelon laadinnassa ja auttaa kemikaalien hallintaprosessien luonnissa luettelon ylläpidon varmistamiseksi.

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, lisäksi kemikaalien riskien arviointia, mikä saadaan tehtyä PRO24 Kemikaalit -moduulissa. Myös luettelon luominen onnistuu järjestelmässä, jonka kautta lain vaatimat kemikaaliluettelot saadaan jaettua työntekijöille ajantasaisena tietona.

Kemikaalien riskien arviointi

Kemikaaliriskinarvioinnilla tarkoitetaan työstä, työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvien kemikaaliriskien tunnistamista sekä niistä aiheutuvien terveys- ja turvallisuusriskien arvioimista. Riskienhallinnalla saatetaan työpaikan kemikaalien aiheuttamat terveydelliset riskit hyväksyttävälle tasolle. Riskienhallinta perustuu altistumisen todennäköisyyden pienentämiseen sekä seurauksien rajoittamiseen.

Riskien arviointi edellyttää kemikaalien vaaraominaisuuksien tuntemisen, niiden käsittelyyn liittyvien vaarojen tunnistamisen. Pohjatietona arvioinnille toimivat kemikaalin käyttöturvallisuustiedote (KTT), kemikaalin käsittelyyn liittyvät työskentelytavat ja käytössä olevat hallintakeinot.

Protectin asiantuntijat auttavat kemikaaliriskien arviointiprosessissa ja ohjaavat riskienhallintatoimien valinnassa asiakkaan tarpeet ja toiminta huomioiden.