Turvallisuusjohtamisen käsikirja – ISO 45001 -standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän rakentaminen

ISO 45001:2018 -standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän tarkoitus on luoda perusta työterveys- ja työturvallisuusriskien ja -mahdollisuuksien hallinnalle. Järjestelmän tuella pyritään ehkäisemään työhön liittyviä vammoja ja työntekijöiden terveyden heikentymistä ja luomaan yhä turvallisempia työpaikkoja.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat ylimmän johdon johtajuus, sitoutuminen, vastuut ja velvollisuudet, joiden myötä yrityksen organisaatiokulttuuri voidaan rakentaa tukemaan haluttuja tavoitteita. Työntekijöiden kuuleminen ja sitouttaminen sekä erilaiset viestintätavat mahdollistavat riskien pienenemisen ja organisaation kaikkien tasojen ja toimintojen jatkuvan turvallisuuden parantamisen.

Asiakirjan laatiminen ja päivittäminen

Protect voi hoitaa koko työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän rakentamisprojektin tai tiettyjä osia siitä. Koska johdon sitoutuminen ja toimintatapojen jalkauttaminen ovat järjestelmän peruspilareita, on työ paljon muutakin kuin vain dokumentaation laatimista. Protectin asiantuntijoilla on tuntemus alan parhaista käytännöistä ja toimintatavoista.

Protectilla asiakirjat laaditaan useimmiten hyödyntämällä PRO24 HSEQ Työpöytä -moduulia.  Samaan sähköiseen järjestelmään saadaan rakennettua ja dokumentoitua koko yrityksen johtamisjärjestelmä. Dokumentaatiota on helppo pitää yllä ja päivittää järjestelmän ylläpitäjän päivitysnäkymän avulla.