Protect tähtää toiminnassaan lainsäädännön vaatimukset ylittävään vastuulliseen liiketoimintaan yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten turvaamiseksi

Protectilla vastuullisuus on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Protectin johtamisjärjestelmä rakentuu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän sekä ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän mukaisesti ja pitkäjänteinen työ oman toimintamme kehittämiseksi on saanut ISO 9001 ja ISO 45001 -sertifikaatit. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Protectille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta.

Vastuullisuus osana Protectin toimintaa

Protect on toteuttanut vuonna 2021 laajan selvityksen yrityksen vastuullisuuden nykytilasta. Selvityksessä tarkasteltiin yrityksen vaikutuksia eri sidosryhmiin ja yhteiskuntaan, sekä yritysvastuun eri osa-alueiden huomiointia Protectin johtamisjärjestelmässä. Selvityksen perusteella Protect on tunnistanut olennaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia eri sidosryhmiin, ja koordinoinut toimintaansa olennaisimpien vaikutusten johtamiseksi. Protectin missiona on ihmisten hyvinvoinnin, liiketoiminnan ja ympäristön turvaaminen, joka ohjaa keskeisesti myös yrityksen vastuullisuustyötä. Vastuullisuuden kehittämistyö kuuluu keskeisenä osana laadunhallinnan jatkuvaan parantamiseen sykliin, joka ohjaa yrityksen toimintaa.

Sosiaalinen vastuu

Yrityksen keskeiset vaikutukset liittyvät erityisesti sosiaaliseen vastuuseen, jossa korostuu henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja laadukas asiakaspalvelu. Yritys toteuttaa laajasti erilaisia työhyvinvointia edistäviä toimia ja pyrkii edistämään hyvää ja arvostavaa työilmapiiriä. Ihmisten ja heidän moninaisuutensa arvostaminen on tärkeä osa toimintaa. Yrityksen johtamisessa keskeinen näkökulma on se, että johto toimii asiantuntijatyön mahdollistajana. Luottamus sekä avoin ja läpinäkyvä viestintä korostuivat tärkeinä läpileikkaavina periaatteina johtamistyössä. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu keskeisesti myös hyvä ja arvostava asiakaspalvelu. Yrityksessä pyritään rehtiyteen ja avoimuuteen asiakastyössä, jotta asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata tarkasti. Lisäksi yritys edistää hyviä toimintatapoja verkostoissa ja yhteiskuntasuhteissa, joissa erityisesti parhaiden käytäntöjen jakaminen ja esimerkin näyttäminen ovat tärkeitä elementtejä. Protect suosii paikallisia alihankkijoita ja toteuttaa toiminnassaan myös sponsorointia. Henkilöstön hyvinvointi, luotettavuus, asiakaskeskeisyys ja asiantuntijuus ovat keskeisiä sosiaalista vastuuta ohjaavia arvoja.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto ovat keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa. Protect ei tavoittele toiminnallaan pikavoittoja, vaan tavoitteena on pitkän aikavälin kestävä kasvu. Taloushallinto on ulkoistettu sujuvan, oikeellisen ja läpinäkyvän toiminnan varmistamiseksi. Taloudellisia tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Työntekijöille ja alihankkijoille maksetaan reilut ja asianmukaiset korvaukset. Riippumattomuus on keskeinen arvo, joka ohjaa taloudellista vastuullisuutta.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu korostuu erityisesti asiakastyössä, jossa yritys voi tehdä merkittäviä positiivisia vaikutuksia kehittämällä asiakkaidensa ympäristönäkökulmia. Protect on käsitellyt ympäristönäkökulmia myös omassa toiminnassaan. Protect on edistänyt ympäristövastuuta työmatkaliikenteessä ja kiinnittää myös huomiota hankintojen ympäristönäkökulmiin.

 

Tutustu Protectin eettiseen ohjeistoon

 

Avainlippu

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme

Protectin arvot

  • riippumattomuus
  • henkilöstön hyvinvointi
  • luotettavuus
  • asiakaskeskeisyys
  • asiantuntijuus