Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on työturvallisuuslain perusteella työnantajan vastuulla. Yrityksillä on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat riskit on tunnistettu.

Työn riskien arvioinnin tarkoitus on löytää työhön, työympäristöön sekä työolosuhteisiin sopivimmat ja tehokkaimmat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi sekä vahinkojen minimoimiseksi. Tehokkaalla riskienarvioinnilla voidaan saada merkittäviä säästöjä yrityksen tapaturmista johtuvien sairauspoissaolojen kustannuksiin. Pitkällä tähtäimellä saadut hyödyt heijastuvat myös vakuutusmaksuihin. Arviointiprosessi, tulee toistaa riskien muuttuessa esimerkiksi uuden työtavan tai muuttuneen prosessin vuoksi. Työriskiarivioinnit on päivitettävä kuitenkin kolmen vuoden välein, vaikka muutoksia ei olisi tapahtunutkaan. Onnistunut työn riskien arvioini lähtee liikkeelle projektisuunnitelmasta, jossa määritellään arvioitavat työntekijäryhmät. Kaikkien yrityksessä työskentelevien tulee kuulua johonkin määritellyistä ryhmistä.

Protectin asiantuntijoiden ja PRO24 -järjestelmän tuella tehdyissä työn riskien ja vaarojen arvioinneissa olennaista on se, että kaikki riskien arvioinneista saatu data hyödynnetään suodattamalla tieto oikeaan muotoon ja viedään se päätöksenteon tueksi. Kun asiakas pääsee kiinni tietoihin, oivalluksia alkaa syntyä. Faktatiedon pohjalta voidaan tarttua epäkohtiin ja lisäksi löytää uusia mahdollisuuksia.

Riskienarviointi ei tarkoita rajoittamista ja säännöstelyä, vaan parhaassa tapauksessa se tuo mukanaan säästöjä vähentyneiden onnettomuuksien ja tehokkaamman toiminnan myötä. Hyvin organisoidussa yrityksessä aikataulutus toimii ja kaikille on selvää, milloin ja missä työt tehdään. Turha odottelu vähenee ja tehokkuus kasvaa. Kokonaistavoitteena onkin, että riskien hallinta tukee yrityksen kasvua ja strategisia tavoitteita.

Arviointi käsittää mm. työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen tunnistamisen, tunnistettujen vaarojen ja haittojen riskien suuruuden määrittelemisen, riskien merkittävyyden arvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.Riskienarviointi tulee dokumentoida ja se toimii lähtötietona yhteistyössä  työterveyden kanssa laadittavalle työpaikkasuunnitelmalle. Työriskien arviointi ja korjaavat toimenpiteet saadaan dokumentoitua, PRO24 Toiminnan arviointi -moduulissa, joka on PRO24 -järjestelmän sähköinen työkalu riskien ja mahdollisuuksien arviointiin. Arvioinnit voidaan jakaa suoralinkillä järjestelmästä esimerkiksi työterveyshoitajalle tai työntekijöille.

 

Tarvitsetko apua aloitamiseen? Autamme mielellämme.

Tarjoamme koulutusta työriskien arviointiin. Katso avoimet koulutuksemme!

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluistamme

Tutustu asiakastarinoihimme