Kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät lupaprosessit

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Laajamittainen toiminta edellyttää aina lupaa toiminnalle (ns. kemikaaliturvallisuuslupa). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä ja myöntää siihen tarvittavat luvat. Lupahakemuksissa Tukesin käsittelyaika on n. 8 kk, joten sujuva lupahakemusprosessi on tärkeää aikataulussa pysymisessä.

Lupahakemus sisältää kattavat kuvaukset kemikaaleista, toiminnan sijainnista ja sijoittelusta, suunnitellusta toiminnasta ja prosesseista, olosuhteista, onnettomuusvaarojen tunnistamisesta, turvallisen toiminnan varmistamisesta ja varautumisesta onnettomuustilanteisiin.

Lupaprosessin läpiviennissä Protectin asiantuntijat voivat auttaa niin yksittäisen hakemusliitteen kanssa, kuin koko lupaprosessin läpiviennissä. Asiantuntijamme on tukena tarvittaessa myös lupahakemuksen jätön jälkeisessä toiminnan harjoittajan kuulemisvaiheessa ja käyttöönottotarkastuksessa.

 

 

Lue lisää

Asiakirjojen laatiminen prosessina

  1. Tehdään projektisuunnitelma
  2. Protectin asiantuntija tutustuu kohteeseen, minkä perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen raportti ja määritellään poikkeamien korjaavat toimenpiteet.
  3. Laaditaan asiakirja kerätyn informaation perusteella
  4. Käydään asiakkaan kanssa läpi sisäisen tarkastuksen havainnot ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet voidaan tässä vaiheessa myös vastuuttaa ja aikatauluttaa.
  5. Protect tarjoaa asiakirjojen päivitystä ylläpitopalveluna. Tämä on huoleton tapa varmistua, että juuri laadittu asiakirja pysyy ajan tasalla ja sen päivitykset huolehditaan ajallaan.