30.05.2024 Blogi

Vakituinen tulityöpaikka osana paloturvallisuutta


Useissa teollisuuden ja rakentamisen projekteissa hitsaus, polttoleikkaus, metallin hionta ja juottaminen, katkaisu laikkaleikkaimella tai kuumailmapuhallintyöt ovat välttämättömiä työvaiheita. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, pätee näissäkin töissä, sillä tulityöt sisältävät merkittäviä riskejä niissä käytettävän liekin, muun korkean lämmön tai työssä syntyvien kipinöiden vuoksi. Ohjeet ja määräykset tuleekin ottaa tarkasti huomioon riskien minimoimiseksi ja työturvallisuuden takaamiseksi.

Tulityöt voidaan toteuttaa niin väliaikaisella kuin vakituisella tulityöpaikalla, riippuen yrityksen toimialasta ja sen tulityötarpeista. Vakituinen tulityöpaikka on paloturvallisuusvaatimusten mukainen tulitöiden tekemiseen muokattu tila, jossa palovaarallisten töiden suorittamiseen sisältyvät riskit on huomioitu, tilan materiaalit ovat palamattomia, se on riittävästi suojattu, eikä nesteitä ja kaasuja säilytetä tilan lähellä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tehdään vain, mikäli vakituinen tulityöpaikka ei ole mahdollinen. Tässä artikkelissa pureudumme pelkästään vakituiseen tulityöpaikkaan liittyviin ohjeisiin ja käytäntöihin.

Mikä on vakituinen tulityöpaikka?

Tulitöiden turvallista toteuttamista ohjaavat kansainväliset sekä kansalliset säädökset ja standardit, kuten pelastuslaki, työturvallisuuslaki, SFS 5900 -standardi sekä vakuutusyhtiöiden turvallisuusohjeet. Näiden mukaan tulityöt tulee aina ensisijaisesti suorittaa vakituisella tulityöpaikalla, jossa rakenteet ja kalusteet sekä ympäristö on valmiiksi suunniteltu täyttämään asetusten alaiset vaatimukset. Paikkana voi toimia selkeästi merkitty oma tulitöille varattu palo-osasto tai isommassa hallitilassa muusta ympäristöstä rajattu alue. Vakituisella tulityöpaikalla tulityöntekijältä ei vaadita tulityökorttia, eikä tulityölupaa.

Huomioi seuraavat asiat vakituisessa tulityöpaikassa:

Tulityösuunnitelma, mikä se on ja ketä se velvoittaa?

Tulityösuunnitelma on osa yrityksen omaa pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Useimmat vakuutusyhtiöt edellyttävät vakuutuksen ottajalta ehdoissaan, että yrityksellä on tulitöiden turvallista tekemistä ohjaava kirjallinen tulityösuunnitelma.  Vakuutusyhtiön vaatimukset perustuvat yleensä työturvallisuuslain ja pelastuslain määräyksiin ja suunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä ja minimoida mahdollisia työstä aiheutuvia vahinkoja. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämän tutkimuksen mukaan 97% tulitöistä alkaneista palovahingoista on ollut ihmisen toiminnasta johtuvaa. Parempi riskien arviointi ja työn vaaratekijöiden selvitys voisi estää monet tapahtuvat vahingot.

Tulityösuunnitelma on sähköinen tai kirjallinen ohje siitä, miten tulityöt voidaan suorittaa turvallisesti. Suunnitelmaan kirjataan vakituiset tulityöpaikat, työssä esiintyvät riskit ja vaaratilanteet sekä niitä estämään tarkoitetut suojatoimet. Tulityön turvallisessa toteutuksessa tärkeitä ovat tulityön rooleihin nimetyt henkilöt, vaikka pienessä yrityksessä roolit voivat olla osin myös yhdistettyjä. Tulityösuunnitelma velvoittaa kaikkia yrityksessä työskenteleviä sekä myös mahdollista ulkopuolista sopimuksella työskentelevää urakoitsijaa. Erityisen tärkeää on jakaa dokumentti kaikille suunnitelmassa nimetyille sekä yrityksessä tulitöitä tekeville henkilöille sekä huolehtia heidän riittävästä koulutuksestaan tulityötehtäviin.

Tulityösuunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää:

Kuka tekee tulityösuunnitelman?

Tulityösuunnitelman laatii organisaation tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö, joka tuntee hyvin yrityksen toiminnan riskit ja on perillä paloturvallisuusasioista. Hyvin laadittu suunnitelma sisältää tiedon, millä menetelmillä työt hoidetaan ja eri tulitöille löytyvät selkeät työohjeet, joita työn toteuttajan on helppoa seurata. Samalla suunnitelmaan voi sisällyttää toimintaohjeet myös vähäisen palovaaran töiden toteuttamiselle. On tärkeää huomioida, että mikäli työn hoitamiselle on olemassa vaihtoehtoinen tapa, on se aina järkevää pyrkiä hoitamaan ilman tulitöitä ja siitä aiheutuvaa palovaaraa. Muista päivittää suunnitelma ajan tasalle aina kun olosuhteet, henkilöt tai yhteystiedot muuttuvat!

Lisätietoa tulityösuunnitelman avuksi löydät näiden linkkien takaa:

vakuutusyhtiöiden tulityöohjeet
Tulityöstandardit SFS5900 / SFS5991
pelastuslaki
vahingonkorvauslaki
työturvallisuuslaki
rikoslaki

Missä ja miten tulityöt hoituvat teillä? Joko kaikki turvallisuustekijät on otettu huomioon?
Tarvitsetteko apua tulityösuunnitelman toteutukseen vai vaatisiko vakituinen tulityöpaikka teillä asiantuntijan toteuttaman, turvallisuustekijät ja säädökset huomioivan  kartoituksen?

 

Ota meihin yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä yrityksenne tarpeet.

Lue täältä: Miksi asiantuntija kannattaa hankkia palveluna?