16.09.2021 Uutinen

Yritysvastuu on laatujohtamisen seuraava kehitysaskel

Yritysvastuu on yhä jokseenkin heikosti tunnettu kokonaisuus erityisesti pienemmissä yhtiöissä. Ville Pesolan pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kehittää ymmärrystä laatujohtamisen ja yritysvastuun yhteyksistä. Tutkimus antaa viitteitä, että ISO 9001 standardin vaatimusten mukainen johtamisjärjestelmä edistää yritysvastuuta. Yritysvastuu voidaan nähdä laatujohtamisen seuraavana kehitysaskelena.

Kauppatieteiden maisteriksi vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelmasta valmistuva Ville Pesola kiinnostui yritysvastuun ja laatujohtamisen yhteyksistä ja päätti tutkia aihetta lisää. Pro gradu -yhteistyöhön lähti kotimainen turvallisuuden, laadun ja johtamisen asiantuntijayritys SK Protect Oy.

Selvityksellä syvempää ymmärrystä yrityksen johtamisen nykytilasta

Pesola tarkasteli aihetta laatujohtamisen, yritysvastuun sekä aihepiirien yhteyksiä käsittelevän kirjallisuuden kautta. Laadullinen tutkimusaineisto koostui ISO 9001 -sertifioidun yrityksen johtamisjärjestelmän tarkastelusta sekä siihen liittyvistä yksilö- ja ryhmähaastatteluista. Selvityksellä lähdettiin hankkimaan lisää ymmärrystä yrityksen johtamisen nykytilasta ja tarkempaa käsitystä siitä, mitä asioita tulisi täydentää yritysvastuun näkökulmasta.

 Johtamisjärjestelmä edistää vastuullisuutta

Tutkimuksen mukaan ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten mukainen johtamisjärjestelmä edistää yritysvastuuta erityisesti toiminnan rakenteeseen, prosesseihin ja jatkuvan parantamisen kulttuuriin liittyvien toimien kautta.

– Prosessien määrittelyllä ja jatkuvalla parantamisella voidaan hallita ja ehkäistä epäeettisen toiminnan riskejä, sillä toiminnalle on määritelty eettisiä standardeja, prosessit ja niistä vastaavat tahot on kuvattu ja toimintaa myös seurataan kriittisesti, Pesola esittää.

Laatujohtaminen tai ISO 9001 -sertifioitu johtamisjärjestelmä eivät kuitenkaan yksin takaa vastuullisen toiminnan kokonaisvaltaista toteutumista.

– Näkökulma yrityksen aiheuttamien vaikutusten ja sidosryhmävuorovaikutuksen tarkasteluun on suppeampi, kuin yritysvastuun käytännöissä, hän jatkaa.

Laatujohtamisen ja yritysvastuun yhteyksistä vipua johtamisen kehittämiseen

Laatujohtaminen voi auttaa yritysvastuun epämääräisyyden häivyttämisessä ja strategisessa sisällyttämisessä. Yritysvastuu vaikuttaa näyttäytyvän varsinkin pienemmille organisaatioille ”mörkönä”, jonka hyötyjä on vaikea hahmottaa ja jota on haastavaa sisällyttää strategisesti yrityksen toimintaan.

Yritysvastuu voi tarjota työkaluja sellaisen laadun tavoittelulle, jota laatujohtamisen viimeaikaisessa kirjallisuudessa ehdotetaan. Yritysvastuun kirjallisuus tarjoaa kattavia työkaluja taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten huomioinnille eri näkökulmista.

Pesolan mukaan johtamisjärjestelmä voi konkretisoida yritysvastuun kokonaisuutta, sillä laatujohtaminen ja yritysvastuu sisältävät samankaltaisia rakenteita ja toimintatapoja.

– Laatujohtamisen avulla organisaatiot voivat edistää monia vastuullisia toimintatapoja. Kannustan varsinkin pienempiä yrityksiä lähtemään liikkeelle laadukkaan johtamisjärjestelmän rakentamisella, joka luo vastuulliselle toiminnalle selkärangan. Laatujohtamista jo käyttäviä organisaatioita taas neuvoisin tarkastelemaan omaa toimintaa yritysvastuun silmälasien läpi, sillä se auttaa tuomaan hyviä toimintatapoja näkyväksi ja näyttää myös, missä on kehitettävää kestävyyteen liittyen.


Julkaisu

Oikeiden asioiden tekeminen oikein – yritysvastuun ja laatujohtamisen yhteydet: Case SK Protect Oy. Pro gradu -tutkielma. Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto, 2021.

Julkaistaan syksyllä 2021.

Lisätiedot

Miia Laakso, liiketoimintajohtaja SK Protect Oy

+358 40 0602 363

miia.laakso@protect.fi

 

Ville Pesola, HSEQ-koordinaattori SK Protect Oy

+358 44 491 4684

ville.pesola@protect.fi