12.10.2023 Blogi

Näin riskien arviointi työpaikalla toteutetaan laadukkaasti vaihe vaiheelta

Työn riskien arviointi kuuluu työnantajan lain määräämiin vastuisiin. Tämä on useimmille työnantajille selvä asia, mutta kun aihealuetta lähdetään miettimään tarkemmin, saattavat lain termit jäädä epäselviksi ja riskien arviointi työpaikalla puutteelliseksi. Kesän 2023 työturvallisuuslain uudistus on tuonut lisäksi uusia huomioitavia alueita arviointiprosessiin. Onkin hyvä aika kerrata, kuinka arviointi toteutetaan työpaikalla huolellisesti!

Riskien arviointi työpaikalla askel askeleelta, jatkuvana prosessina

Työn riskien arviointi on perusta, josta koko työturvallisuuden kehittäminen lähtee. Arvioinnin tarkoitus ei siis ole pelkästään löytää työpaikan riskit ja kirjata ne ylös, vaan ehkäistä vahingot jo etukäteen. Tällä työllä edesautetaan työntekijöiden toimintakykyä, ehkäistään sairauspoissaoloja ja pidetään työntekijät pidempään työn syrjässä kiinni, mikä on merkittävää niin itse yritykselle kuin koko yhteiskunnalle. Voisikin sanoa, että riskien arviointi tuo pelkästään etuja. Siksi se kannattaa toteuttaa laadukkaasti ja ajantasaisesti.

Koska työpaikan olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, myös riskien arviointi on jatkuva prosessi. Kerran kunnolla tehty pohja kuitenkin helpottaa asiakirjan päivitystä ja sujuvoittaa päivitysprosessia. Laadukas riskien arviointi onkin järjestelmällistä, käytännönläheistä, ennakoivaa, dokumentoitua ja jatkuvasti kehittyvää.

 

 

Näin riskien arviointiprosessi etenee

  1. Suunnittele riskien arviointi huolella

Heti suunnittelun alussa on hyvä päättää, ketkä riskien arviointiin osallistuvat. Hyviä lähtökohtia ovat työpistekohtaisuus sekä PAT-periaatteen mukainen malli: mukana on hyvä olla sopivasti päättäjiä, asiantuntijoita ja työntekijöitä kyseessä olevalta työpisteeltä. Kuten edellisessä artikkelissamme kerroimme, työntekijöiden osallistaminen onkin avainasemassa, jotta ajantasaista tietoa mahdollisista riskeistä ja vaaroista prosessien eri vaiheista saadaan heiltä, jotka näitä kohtaavat arjessa.

Kaikissa arvioinneissa kannattaa myös pitää mukana yksi sama henkilö. Näin jokaisella arvioinnilla on referenssipiste, ja arvioinnit on varmasti toteutettu mahdollisimman yhdenmukaisesti. Tämä henkilö voi olla työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö tai esihenkilö. Jos tarpeeksi osaamista ei löydy omasta organisaatiosta, tulee työturvallisuuslain vaatimuksen mukaisesti käyttää asiantuntijaa. Esimerkiksi pöly, tärinä ja melu ovat asioita, joihin kannattaa usein hankkia asiantuntijan osaamista.

  1. Vaara- ja haittatilanteiden tunnistaminen

Vaara- ja haittatilanteiden tunnistamisessa kartoitetaan vaara, eli tekijä tai olosuhde, joka vaikuttaa vahingon toteutumiseen. Esimerkiksi liukastumisvaara on sellainen tekijä tai olosuhde, joka voi vaikuttaa liukastumiseen.

Kuinka vaara- tai haittatilanne tunnistetaan? Vaara- ja haittatilanteiden tunnistaminen käsittää esimerkiksi kaikki turvallisuushavainnot, läheltä piti -tilanteet, tapaturmat, poikkeamat, turvallisuuskierrokset, työpaikkaselvitykset, kehityskeskustelut ja kyselyt, joiden pohjalta tilanteita ja olosuhteita voidaan tunnistaa.

Heti vaaran tunnistamisen jälkeen suoritetaan mahdolliset välittömät toimenpiteet, kuten liukkauden aiheuttavan kosteuden poistaminen. Tilanne kannattaa myös dokumentoida, esimerkiksi valokuvata tai videoida tilanne, tässä tapauksessa kostea lattia ja sen aiheuttaja. Järjestelmällinen dokumentointi on erittäin tärkeää riskien arvioinnin kehityksen kannalta.

Työturvallisuuslain muutokset 1.6.2023 täsmensivät työnantajan työturvallisuusvelvoitteita, ja uudistuksen jälkeen vaara- ja haittatilanteiden tunnistamisessa tulee ottaa huomioon myös ikääntyminen, raskaus, synnytyksen jälkeinen aika sekä imettäminen. Lisäksi sosiaaliset kuormitustekijät, kuten viestinnän ongelmat, on nostettu mukaan riskien arviointiin.

  1. Kun tilanteet on tunnistettu, määritetään riskin suuruus ja merkittävyys

Riskin suuruuden ja merkittävyyden määrittämisessä arvioidaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Esimerkiksi kun on tunnistettu liukastumisvaara, riskin määrittämisessä arvioidaan, kuinka todennäköistä liukastuminen on ja miten vakavasti liukastuessa voi käydä.

Riskin suuruuden ja merkittävyyden määrittäminen toteutetaan työryhmän kesken riskimatriisia käyttäen. Riskimatriisi toimii apuna seuraavassa vaiheessa, kun ryhdytään riskien poistamisen tai minimoimisen priorisointiin.

  1. Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen

Kun vaara- tai haittatilanne on tunnistettu ja riskin suuruus sekä merkittävyys on määritetty, valitaan toimenpiteet kyseisen vaara- tai haittatilanteen poistamiseen tai, jos sen poistaminen ei ole mahdollista, vahingon minimoimiseen.

Kuinka toimenpide valitaan? Toimenpiteitä valittaessa apuna voi käyttää esimerkiksi kysymyksiä: Voidaanko työmenetelmä korvata esimerkiksi vähemmän vaarallisella? Voidaanko työvaihe tai esimerkiksi pöly poistaa teknisesti? Tarvitaanko uusia työmenetelmiä? Voidaanko työtä organisoida uudelleen työpaikan sisäisesti tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa?

  1. Toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan

Hyvässä työn riskien arvioinnin prosessissa vaara- ja haittatilanteet lisätään työn riskien arvioinnin dokumenttiin heti, kun ne tunnistetaan. Huolellisessa riskien arvioinnissa toimenpiteitä myös seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Riskien arvioinnin prosessi on siis jatkuvaa, arjen tasolle nivoutunutta toimintaa.

Milloin riskien arviointi työpaikalla tulee päivittää?

Kuten edellä kerroimme, riskien arvioinnin dokumenttia tulee päivittää aina vaara- tai haittatilanteen ilmetessä. Riskien arviointi tulee päivittää myös silloin, kun:

Olosuhteiden muutos voi olla esimerkiksi uuden kemikaalin käyttöönotto, työyhteisön muutto, prosessissa tehty muu muutos tai normaalista poikkeava työtehtävä tai projekti.

Lain mukaan koko arviointi tarkistettava vähintään 5 vuoden välein, mutta suosittelemme arvioinnin tarkistamista vuoden välein.

Riskin arvioinnin työkalut

Työn riskien arvioinnin työkaluja on valtava määrä, ja esimerkiksi Excel- ja Word-lomakkeita löytyy maksuttomasti verkosta. Näiden ongelmana on kuitenkin usein se, että dokumentit hautautuvat muiden joukkoon ja niiden päivittäminen on varsinkin suurissa työyhteisöissä hankalaa. Sujuvimmin työn riskien arviointi onnistuukin kattavalla HSEQ-työkalulla, jossa työn riskien arvioinnin lomake löytyy aina oikeasta paikasta ja jossa työsuojelulain muutokset on valmiiksi otettu huomioon.

Haluatko sukeltaa syvemmälle?

Kun haluat tietää lisää lakimuutoksen tuomista uudistuksista, kuinka PRO24-järjestelmää käytännössä hyödynnetään arviointiprosessissa tai miten lakiuudistus on toteutettu riskien arvioinnin lomakkeellamme, Työn riskien arvioinnin webinaarimme on sinua varten! Lataa maksuton webinaari ja päivitä tietosi työn riskien arvioinnista ajan tasalle täällä.