07.11.2016 Blogi

Kokkolan satamassa on vilkasta mutta turvallista

Satamissa operoi samanaikaisesti useita tahoja vakituisista ahtaus- ja huolintaliikkeistä yksittäisiä urakoita tekeviin huolto- ja rakennusalan yrityksiin. Kokkolan Satama Oy kehittää voimakkaasti kasvaneen yleissataman turvallisuutta yhteistyössä Protectin kanssa muun muassa työsuojeluun liittyvissä asioissa. Samalla Protect on tuonut sataman käyttöön hyviä toimintatapoja sekä ratkaisuja muilta toimialoilta.

Kokkolan Satama on tärkeä toimija Venäjän transitoliikenteessä. Kyseessä on myös kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa, minkä lisäksi sataman merkittäviin asiakasryhmiin lukeutuu Kokkolassa toimiva suurteollisuus ja kauppa.

Työsuojelun uudelleen järjestelyt tulivat ajankohtaiseksi Sataman muututtua vuoden 2015 alussa liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Siihen saakka monia työsuojeluun liittyviä asioita oli hoidettu kaupunkikonsernista käsin.

Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtajan Torbjörn Wittingin mukaan toiminta ja turvallisuus oli tärkeä saattaa entistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi sataman nykyisten mittasuhteidenkin takia: satamaliikenne on kasvanut historian aikana lähes 30-kertaiseksi, ja satamayhtiö mukaan lukien alueella työskentelee vakituisesti 14:n eri yrityksen ja yhteisön henkilöstöä. Kokkola on esimerkiksi VR Transpointin suurin raideliikennesatama.

—Yhtiöittämisen vaikutusten ulotuttua myös vastuukysymyksiin päätimme ottaa yhteyttä Protectiin, koska heidän laaja palvelukokonaisuus vastasi meidän tarpeita. Teimme sopimuksen määräaikaisesta työsuojelupäällikön palvelusta, minkä lisäksi he pystyivät toteuttamaan työsuojelukokonaisuuteen luotettavasti toimivan ratkaisun.

Aloitusvaiheessa Protectin johdolla on muun muassa laadittu turvallisuusasiakirjat, kemikaaliluettelo, työsuojelun toimintaohjelma sekä toimintasuunnitelma ja suoritettu riskienarviointi. Protectin työsuojelupäällikkö toimii linjaorganisaation tukena sekä asiantuntija-apuna ja osallistuu satamassa toimivien yritysten yhteisiin operatiivisiin viikkopalavereihin.

Satama yhteisenä työpaikkana

Yleisesti kukin satama määrittelee pelisäännöt alueellaan satamajärjestyksessä ja turvaoppaassa. Näiden rinnalla kulkee ISPS-säännöstö, jonka tavoitteena on lisätä turvallisuutta aluksilla ja satamissa.

—Halusimme viedä turvallisuusasiat vieläkin pidemmälle. Sen tuloksena syntyi turvallisuutta koskeva yhteistyösopimus, jonka sisällön laativat Protectin asiantuntijat sekä sataman turvallisuuskäytäntöjä pitkään kehittänyt Jyrki Roukala. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki satamassa vakituisesti toimivat tahot, Witting kertoo.

Työsuojelu- ja työturvallisuusasiat koskevat noin 250 henkilöä, jotka työskentelevät kahdessa vuorossa. Työtehtävät voivat vaihdella hyvinkin paljon, mutta pääosa henkilöstöstä toimii suurkoneiden ja laitteiden parissa.

Wittingin mukaan ajatuksena on ollut nähdä satama nimenomaan yhteisenä työpaikkana, jonka turvallisuuteen kaikki osapuolet ja yksittäiset työntekijät vaikuttavat.

Sataman toimesta on esimerkiksi tehty mallisuoritus jokaisesta työsuorituksesta tietyllä tavaralajikkeella, ja mallisuoritus on dokumentoitu videoimalla. Näin työn turvallinen tekeminen voidaan viedä henkilötasolle saakka.

 

Mallisuoritukset eivät yksinään riitä, vaan on huolehdittava myös seurannasta. Sen takia meillä pidetään ainoana satamana Suomessa operatiiviset viikkopalaverit, johon osallistuvat sataman kaikki 14 vakituista toimijaa. Palavereissa käydään läpi tulevan viikon toiminta siten, että turvallisuus kulkee läpileikkaavana teemana kaikessa tekemisessä. Samalla on voitu selkeyttää vastuita eri tilanteissa, mikä pienentää riskejä merkittävästi.

—Tärkeänä työkaluna kokonaisuuden hallinnassa on Protectin PRO24-järjestelmä. Sen ansiosta meillä on koko ajan käytössämme ajantasainen tieto, joka on helposti saatavilla. Kommunikointi Protectin kanssa on välitöntä ja suoraa, mikä edistää osaltaan turvallisuuden parantamista, Witting toteaa.