11.04.2022 Blogi

Kemikaaliriskien arviointi on osa työnantajan lakisääteisiä vastuita

Kemikaalien välttäminen on nykymaailmassa mahdotonta ja altistummekin päivittäin tuhansille kemikaaleille. Osa kemikaalikuormaa ovat työpaikoilla käytetyt kemikaalit. Kemikaaleja on niin paljon, että jopa niiden tunnistaminen voi joskus aiheuttaa haasteita. Työpaikasta riippuen kemikaalien kirjo vaihtelee esimerkiksi elintarvikkeissa käytettävistä vaarattomista kemikaaleista erityisesti teollisuudessa käytettäviin vaarallisiin kemikaaleihin.

Kemikaaliturvallisuus on osa yrityksen työriskien arvioinnin kokonaisuutta. Työnantajilla on velvollisuus tunnistaa työssä esiintyvät kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat, arvioida työntekijöille aiheutuvat terveys- ja turvallisuusriskit sekä toteuttaa riskien arvioinnin perusteella tarvittavat torjunta- ja seuranta toimenpiteet.

Ennen riskiarvioinnin aloittamista on syytä kerätä saataville kaikki tarpeelliset lähtötiedot. Itse riskien arviointi muodostuu perinteisesti kahdesta osatekijästä: seurauksista ja todennäköisyydestä. Kemikaaliriskien arvioinnissa todennäköisyydellä tarkoittaa sitä, kuinka todennäköisesti työntekijä altistuu kemikaalin haittavaikutuksille. Miksi tätä osatekijää, altistumista, tulisi pitää tärkeänä osana riskien arviointia?

Altistumisen merkitys kasvaa pitkien työurien mukana

Altistumista käytetään terminä laajasti eri aloilla. Kemikaaliriskien arvioinnissa tällä termillä tarkoitetaan kemikaalille altistunutta kohdetta, joka voi olla niin ihminen kuin ympäristö. Yleisesti ottaen altistumisen seurannan merkitys kasvaa, mitä pidempiä työuria yrityksissä tehdään. Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa terveydellisiin haittavaikutuksiin, jos kemikaaleilla on tunnettuja terveydelle vaarallisia ominaisuuksia. Tämä ei poista sitä faktaa, että osa kemikaaleista aiheuttaa myöskin terveydellisiä haittavaikutuksia jo kerta-altistumisina. Altistumisen arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon kemikaalin ominaisuudet yhdistettynä prosessiin, jossa kemikaalia käytetään. Näin ollen altistumisen arviointi tulee aina kohdentaa siihen kohteeseen, missä arviointia suoritetaan.

Huolehtimalla työntekijöiden työturvallisuudesta rakennetaan yrityksen vastuullisuuden kivijalkaa

Erään määritelmän mukaan vastuullisuus alkaa siitä, mihin lakisääteinen vaatimus päättyy. Silti lakisääteisten vaatimusten täyttäminen on osa yrityksen vastuullisuuden kivijalkaa.

Altistumisen arvioinnin merkitys kasvaa, mitä enemmän kemikaaleja ja niiden mahdollisia haittavaikutuksia tutkitaan. Samalla kasvaa myös työnantajien vastuu. Koska työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisista työskentelyolosuhteista ja -tavoista, on riittävän laadukkaalla kemikaalialtistumisen arvioinnilla merkittäviä vaikutuksia työntekijän terveyteen.

Altistumisen arviointi vaatii ammattitaitoa sekä perehtymistä niin itse kemikaaleihin kuin niiden käyttötapoihin. Omalla kohdallani perustan kemikaaliturvallisuuden arviointiin muodostavat toksikologian ja biolääketieteen opinnot. Näkökulmani riskien arviointiin on työntekijän työkyvyn ja terveyden vaaliminen. Juuri altistumisen arviointi on kokemukseni mukaan ensiarvoisen tärkeää kemikaaliriskien hallinnassa.

 

Haluatko tietää lisää, miten kemikaaliriskien ja altistumisen arvioinnista? Tilaa tallenteena ilmainen webinaarimme, jonka avulla pääset kemikaaliriskien tunnistamisessa ja arvioinnissa alkuun.

Mari Vehkasalo
Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
mari.vehkasalo@protect.fi