Työriskien arviointi

Työn riskien arvioinnin tarkoitus on löytää työhön, työympäristöön sekä työolosuhteisiin sopivimmat ja tehokkaimmat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi sekä vahinkojen minimoimiseksi. Tehokkaalla riskienarvioinnilla voidaan saada merkittäviä säästöjä yrityksen tapaturmista johtuvien sairauspoissaolojen kustannuksiin. Pitkällä tähtäimellä saadut hyödyt heijastuvat myös vakuutusmaksuihin.

Työriskien arviointi on prosessi, joka tulee toistaa riskien muuttuessa esimerkiksi uuden työtavan tai muuttuneen prosessin vuoksi. Työriskiarivioinnit on päivitettävä kuitenkin kolmen vuoden välein, vaikka muutoksia ei olisi tapahtunutkaan. Onnistunut työn riskien arvioini lähtee liikkeelle projektisuunnitelmasta, jossa määritellään arvioitavat työntekijäryhmät. Kaikkien yrityksessä työskentelevien tulee kuulua johonkin määritellyistä ryhmistä.

Arviointi käsittää mm. työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen tunnistamisen, tunnistettujen vaarojen ja haittojen riskien suuruuden määrittelemisen, riskien merkittävyyden arvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.Riskienarviointi tulee dokumentoida ja se toimii lähtötietona yhteistyössä  työterveyden kanssa laadittavalle työpaikkasuunnitelmalle. Työriskien arviointi ja korjaavat toimenpiteet saadaan dokumentitua, PRO24 Toiminnan arviointi -moduulissa, joka on PRO24 -järjestelmän sähköinen työkalu riskien ja mahdollisuuksien arviointiin. Arvioinnit voidaan jakaa suoralinkillä järjestelmästä esimerkiksi työterveyshoitajalle tai työntekijöille.